Op zoek naar een onderdeel voor een apparaat?

  Zie voorbeeld

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen. Onder ons wordt verstaan Radio BBB, gevestigd te De Lutte, Nederland.

1.2 Al onze aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, tenzij onze offerte een geldigheidstermijn vermeldt. Herroeping is zelfs mogelijk na aanvaarding door opdrachtgever, maar zal onverwijld dienen te geschieden.

1.3 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

Artikel 2 Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen, tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Voor leveringen onder de 1500 Euro zijn wij gerechtigd apart administratiekosten in rekening te brengen. Afwijkingen van deze voorwaarden is mogelijk als schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Bij gebreke van een specifieke regeling zijn wij gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, conform het indexcijfer zoals vastgesteld door het CBS voor advies in bank- en verzekeringsmarkt.

2.3.1 Wij zijn bevoegd na de totstandkoming van een overeenkomst, doch voor of gedurende de uitvoering daarvan, onze prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijs vanaf de datum van de verhoging integraal aan de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval van prijsverhoging anders dan door overheidsmaatregelen is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst - voor zover nog niet uitgevoerd - te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 5 werkdagen na de datum waarop de wederpartij van de prijsverhoging in kennis is gesteld.

2.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de gemaakte betalingsafspraken of overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Facturering zal, tenzij anders wordt afgesproken, geschieden hetzij wekelijks of maandelijks achteraf bij dienstverlening, hetzij na afronding van de werkzaamheden van een (deel)project, hetzij bij aflevering van een product.

2.5 Indien opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct of niet geheel correct is, zal zij dit binnen 14 dagen moeten melden, schriftelijk en gemotiveerd, anders is zij gehouden het gehele bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen.

2.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee procent bij opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

2.7 Indien het factuurbedrag ten dage de opeisbaarheid niet volledig is betaald en er heeft geen melding plaatsgevonden zoals beschreven in art. 2.4, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in deze algemene voorwaarden, onverlet blijven.

2.8 In geval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden aan ons te vergoeden alle kosten, welke wij dienen te maken ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 100 Euro's. Ten laste van opdrachtgever komen ook de kosten van faillissementsaanvraag, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

2.9 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kunnen wij nadere zekerheid verlangen. Zolang die zekerheid door opdrachtgever niet wordt gesteld kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

2.10 Betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan met gebruikmaking van de euro in plaats van de oorspronkelijke valuta, met gebruikmaking van de omrekeningskoersen en methoden vastgesteld door de Raad van de Europese Unie, op vrijwillige basis vanaf de datum van vervanging van oorspronkelijke valuta door de euro en op verplichte basis vanaf de datum waarop de oorspronkelijke valuta de status van wettig betaalmiddel verliest.

Artikel 3 Compensatie/verrekening/opschorting

3.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

3.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Leveringstermijnen

4.1 Alle door ons genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ons niet in verzuim. Wij zijn niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege buiten onze macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

4.3 Bij overschrijding van fatale levertermijnen of bij verzuim, heeft de ederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.

4.4 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht bevrijdt ons van de verplichting tot levering.

4.5 Onder overmacht wordt onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van onze leverancier of een door haar ingeschakelde deskundige valt onder deze overmachtsbepaling.

Artikel 5 Medewerking door opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en voorts alle medewerking verlenen. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de vereiste inlichtingen, documenten en gegevens werden verstrekt.

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en te verlenen diensten alsmede voor de controle en de beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

5.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een eventuele back-up van haar eigen informatie en gegevens.

Artikel 6 Aflevering en risico

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen wij de aan opdrachtgever verkochte zaken afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in de Benelux. Tenzij anders wordt afgesproken zal de aflevering plaatsvinden op de begane grond; takelwerkzaamheden en dergelijke worden apart in rekening gebracht bij opdrachtgever. Indien bij of voor aflevering blijkt dat de omgeving aangepast dient te worden, kunnen deze kosten apart in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.

6.2 In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door ons van de zaken, alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

6.3 In geval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten - tenzij anders overeengekomen - voor rekening van de wederpartij, terwijl ook dan de goederen reizen voor risico van de wederpartij. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is retourzending voltooid.

6.4 Indien zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico.

6.5 Indien is overeengekomen dat de levering door de wederpartij wordt afgehaald, ontvangt wederpartij een kennisgeving als de levering klaar ligt voor afleveren. Indien de levering niet binnen veertien dagen door de wederpartij wordt afgehaald behoudt opdrachtnemer(Radio BBB) zich het recht voor de levering alsnog op andere wijze uit te voeren. De geldende kosten voor transportverzekering order-, verpakkings-, verzend- en rembourskosten, zullen hierbij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Installatie en andere werkzaamheden

7.1 Indien de installatie van apparatuur is overeengekomen, zal opdrachtgever aan ons, vóór aflevering van de te installeren zaken, een passende plaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.

7.2 De zaken worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie/implementatie. Indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen en de software zelf zal implementeren of indien opdrachtgever nalatig is met het voldoen aan de in art. 7.1 vermelde verplichtingen, geldt de datum van afleveren.

7.3 Onderhouds - en service activiteiten alsmede andere diensten door ons te verrichten zullen via aanvullende overeenkomsten met ons worden overeengekomen.

Artikel 8 Garantie apparatuur

8.1 Indien de apparatuur door ons van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Wij zullen opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Desgewenst kunnen met ons in aanvulling hierop nadere garantieafspraken gemaakt worden.

8.2 De apparatuur, niet betrokken van een toeleverancier, wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal - en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat wij voor onze rekening naar beste vermogen de fouten herstellen. Alle vervangen onderdelen worden ons eigendom. Indien de opnieuw uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, hebben wij recht op een redelijke schadevergoeding / onderzoeksvergoeding.

8.2.1 Indien reparatie, binnen de overeengekomen garantietermijn, door omstandigheden elders uitgevoerd is zal door het overleggen van de reparatie nota c.q. vervangen onderdelen, door ons beoordeeld worden op juistheid en eventuele terugbetaling van aangeboden nota. De garantie aanspraken kunnen echter onder geen beding hoger zijn dan de gebruikte onderdelen en/of onze arbeidskosten.

8.3 De garantie is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand - of waterschade, of indien (de configuratie van) de apparatuur door opdrachtgever of derden is gewijzigd of wordt onderhouden, typenummer c.q. serienummer op één van de documenten of op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

8.4 Tenzij anders is afgesproken of andere garantievoorwaarden zijn afgesproken, zullen de in dit artikel bedoelde garantiewerkzaamheden door ons worden uitgevoerd in onze werkplaatsen of werkplaatsen van onze leverancier, terwijl transport naar en van onze vestiging of vestiging van onze leverancier voor rekening en risico van opdrachtgever is.

8.5 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door ons bij opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de dan geldende uurtarieven.

8.6 Het herstellen of vervangen van onderdelen gedurende garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn tot gevolg.

Artikel 9 Producten van derden

9.1 Indien en voorzover wij producten van derden, zoals (standaard)softwarepakketten aan opdrachtgever ter beschikking stellen, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Op verzoek zullen wij opdrachtgever informeren over de inhoud daarvan.

9.2 Indien en voorzover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor producten zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ons of van onze toeleverancier, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van de hier bedoelde vorderingen vindt de eigendomsoverdracht plaats van zaken. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen prijzen tijdig en volledig betaalt.

10.2 Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen, waarvoor wij ons de eigendom van de geleverde zaken hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onze zaken terug te nemen, waartoe wij, voorzover nodig, reeds nu vooralsnog onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd worden.

10.3 Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement van opdrachtgever of liquidatie van zaken van opdrachtgever, hebben wij het onder 10.2 omschreven recht.

10.4 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij op ons eerste verzoek verplicht op de geleverde zaken te onzen behoeve een bezitloos pandrecht te vestigen De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van leveranciers; vrijwaring

11.1 Wij aanvaarden de wettelijke bepalingen tot schadevergoeding voorzover die uit dit artikel blijken.

11.2 Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of verloren data.

Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door ons gegeven inlichtingen of adviezen, welke niet of onjuist zijn opgevolgd of waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

Aansprakelijkheid in verband met verlies of verminking van eigen informatie en gegevens van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

Op ons rust geen enkele verantwoordelijkheid verbandhoudende met de invoering van de euro en iedere aansprakelijkheid van ons terzake is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Ingeval van een onrechtmatige daad onzerzijds, of van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van zaakschade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

11.4 Aansprakelijkheid onzerzijds voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in 11.3. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5 De door ons te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of ingeval van een door ons gepleegde onrechtmatige daad zal in geen geval meer bedragen dan en zal worden beperkt tot een bedrag van:

a. 2.500.000,- Euro ingeval van schade, voortvloeiende uit dood of lichamelijk letsel en zaakschade bij opdrachtgever en/of derden;
b. 500.000,- Euro ingeval van schade, bestaande uit kosten van reproductie of herstel van gegevens van opdrachtgever/gebruiker; en
c. 75.000,- Euro voor zogenaamde "opzichtschade", zijnde schade toegebracht aan in bewerking/reparatie zijnde (onderdelen) van zaken.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan ons heeft gemeld.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schade, welke wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde zaken, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden, welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van onze werknemers, die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, die van onze werknemers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
- aanspraken van derden die schade lijden, welke het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde zaken, die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Wij kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden:
- Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- Indien aan opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend;
- Indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
of
- Indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie, samenvoeging of samenwerking van ondernemingen.

Wij zullen wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

12.2 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien wij ons in staat van faillissement of surséance van betaling bevinden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wil beëindigen om andere redenen, hebben wij het recht de consequenties van de tussentijds beëindigde overeenkomst of geannuleerde order in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

12.3 Indien Opdrachtgever een project of een overeenkomst tot het verrichten van diensten annuleert of tussentijds wil beëindigen, zal dit mimimaal twee dagen voor aanvang dienen te geschieden, tenzij andere termijnen zijn afgesproken. Wij zijn gerechtigd de kosten voor het annuleren van een opdracht of voor het tussentijds beëindigen van een opdracht bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het niet tijdig annuleren van een opdracht tot het verrichten van diensten, waarbij blijkt dat resources niet meer zijn in te plannen, zullen deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij Opdrachtgever, met een minimum bedrag van 500,- Euro.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van onze toeleveranciers.

13.2 Wanneer een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Vertrouwelijke informatie

14.1 Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

14.2 Wij verbinden ons de van ons redelijkerwijs te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door ons of onze medewerkers te ontvangen vertrouwelijke informatie.

Artikel 15 Algemeen / niet overnemen mensen

Geen der partijen zal zonder toestemming van de andere partij gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de ander partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen, welke tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen door de rechter die op grond van de wettelijke competentieregel bevoegd is of overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, te Den Haag worden beslecht. Alsdan is tevens van toepassing het Mini - trialreglement van deze Stichting.

Leveringsvoorwaarden e-commerce Radio BBB

Toepasbaarheid

De hieronder afgedrukte algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Radio BBB gesloten overeenkomsten. VOOR EEN ORDER GEPLAATST VIA E-MAIL, GEBRUIK MAKEND VAN DE WEB SITE VAN Radio BBB, ZIJN BOVENDIEN ONDERSTAANDE SPECIFIEKE ARTIKELEN VAN TOEPASSING, ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Deze artikelen bevatten regels omtrent garantie, retouren, prijs en andere bepalingen. Ze worden hieronder weergegeven. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER OF KOPER DEZE GOED DOOR TE LEZEN ALVORENS DE ORDER TE PLAATSEN.

Informatie op de Web Site van Radio BBB

Radio BBB neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie, maar doet er verstandig aan deze bij twijfel bij Radio BBB te verifiëren.

Radio BBB heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de opdrachtgever of gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Aanbiedingen en bestellingen - tot stand komen van een overeenkomst

Radio BBB voert zowel eigen producten als diverse producten van toeleveranciers. Alle informatie met betrekking tot producten kunnen worden opgevraagd bij Radio BBB.

De producten kunnen direct telefonisch besteld worden via de bekende Radio BBB telefoon nummers. Ook kan telefonisch of schriftelijk - bijvoorbeeld door middel van een fax - nadere informatie en/of een concrete offerte worden gevraagd. Deze voorwaarden zijn daarop steeds van toepassing. Verder zijn deze voorwaarden steeds van toepassing op al onze folders, advertenties, prijslijsten, aanbiedingen, offertes, alsmede op alle overeenkomsten die met opdrachtgever tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Radio BBB uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Radio BBB niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

Zodra een bestelling wordt gedaan, c.q. een order wordt geplaatst en deze door Radio BBB schriftelijk wordt bevestigd komt de overeenkomst tot stand. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Radio BBB niet; het geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand indien:
- de bestelling door Radio BBB schriftelijk wordt aanvaard; of
- Radio BBB (op verzoek van opdrachtgever) de bestelling uitvoert en de betreffende producten toezendt.

Radio BBB staat niet in voor afwijkingen in opgaven door Radio BBB gedaan omtrent getallen, maten of andere aanduidingen van producten.

Indien het geleverde zodanig afwijkt van de opgave heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Levering

Radio BBB zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.

Zo mogelijk op de overeengekomen datum. Indien dit onmogelijk blijkt, zal zo spoedig mogelijk in overleg een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden. Indien Radio BBB niet in staat is om binnen acht weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor Radio BBB. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door Radio BBB ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Indien opdrachtgever de producten niet tijdig afneemt of af kan nemen, zal een nieuwe leverdatum overeengekomen worden en wel op een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering. Mocht deze datum niet gehaald kunnen worden dan wel op de nieuwe datum wordt weer niet afgenomen, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd Radio BBB recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Radio BBB heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.

Garantie

Opdrachtgever is bekend met het feit dat de garantie van de toeleverancier geldt op de producten. Bovendien indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is met de afgeleverde producten, is opdrachtgever gerechtigd om de betreffende producten op zijn kosten aan Radio BBB terug te zenden binnen een termijn van max. 14 dagen na de afleveringsdatum. Deze termijn is afhankelijk van de productcategorie en hiervan kan worden afgeweken in de prijslijst. Behoudt opdrachtgever de producten, dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot garantie van de toeleverancier ook dan onverminderd van kracht.

Radio BBB zal zorgdragen voor creditering van eventueel reeds betaalde bedragen, uitgezonderd de verzendkosten en eventuele kosten van nieuwe verpakking, mits:
- Radio BBB de producten inclusief de eventueel daarop reeds geïnstalleerde software in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt; en
- de zegels van afgeleverde softwarepakketten - uitgezonderd de besturingssoftware en de diagnosesoftware - niet zijn verbroken.

Radio BBB zal de terugontvangen producten binnen 14 dagen inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn zal Radio BBB de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag:
-de herstelkosten, dan wel
-de waarde van het betreffende product.

Indien het zegel van de software is verbroken zal Radio BBB de prijs van de betreffende software - uitgezonderd de besturingssoftware en de diagnosesoftware - in mindering brengen op het te crediteren bedrag.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting en kosten van verzending. Radio BBB geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant op.

Alle genoemde prijzen zijn in beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Radio BBB geldende omstandigheden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren zich nadien wijzigen zodat Radio BBB haar prijzen dienovereenkomstig aan moet kunnen passen. Radio BBB zal een dergelijke prijsaanpassing echter niet doorvoeren:
-in het geval zij de betreffende wijziging had kunnen voorzien bij het vaststellen van de oorspronkelijke prijs; en/of
-in het geval de betreffende producten reeds zijn besteld en aflevering op basis van de bestelling binnen twee maanden na de betreffende prijswijziging plaatsvindt.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, zal Radio BBB onder rembours afleveren. Het is mogelijk overeen te komen een eenmalige machtiging af te geven, dan wel vooruit te betalen. Alleen indien expliciet door Radio BBB in de orderbevestiging geschreven kan de opdrachtgever gebruik maken van de betalingstermijn van 30 dagen.

Voor de overige betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar de hieronder vermelde ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RADIO BBB.

Risico

De producten zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door Radio BBB - eventueel elders - met betrekking tot de producten installatie - en reparatie - activiteiten worden verricht.

In het geval de opdrachtgever de producten terugzendt zullen deze weer voor risico van Radio BBB zijn vanaf het moment van terugontvangst.

Radio BBB kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele data of gegevens die op de producten staat.

Het openen, repareren en/of sleutelen aan elektronica apparatuur is geheel voor eigen risico.

Merken en auteursrechten

De merken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van Radio BBB en van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie - of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van deze site. Radio BBB geeft hierbij toestemming om het materiaal op deze site met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens te gebruiken, te kopiëren en te verspreiden mits op alle kopieën de kennisgeving van auteursrecht wordt weergegeven.

Indien materiaal op deze site dat afkomstig is van een derde, wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopieën ook een kennisgeving van het auteursrecht van de desbetreffende derde te worden opgenomen.

Aansprakelijkheid inhoud sites, aansprakelijkheid verzonden informatie

Radio BBB is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Radio BBB of met haar gelieerde ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele - of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

 

De algemene leveringsvoorwaarden van Radio BBB, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en hier integraal afgedrukt, zijn van toepassing, tenzij in het bovenstaande hiervan expliciet is afgeweken.

 

OnderdelenOnline.nl is een onderdeel van Radio BBB.